Czech Republic

first part in english, second part in local language

ASNOEZ – Snoezelen Associaton in the Czech republic was established in the year 2009 by Renáta Filatova, in this year was realized the first conference about Snoezelen, on Pedagogical faculty of University in Ostrava , department of special pedagogy.

She introduced the first book about Snoezelen and its philosophy on the conference, the name of book is Snoezelen, it is used as lecture book for students of special pedagogy and psychology in the Czech Republic and Slovakia.

In the year 2012 it was organised the second conference – its name was Snoezelen untraditional, the conference visited and spoke there Mr. Cherek about Snoezelen in water.

Renáta Filatova published her second book Snoezelen-MSE in the year 2014. This book is used as a lecture book to teach students of special pedagogy at Masaryk University in Brno. 6 senior lecturers were taught by Renáta Filatova in a special course to be able better understand and introduce Snoezelen-MSE to their students.

2014 – 3rd international conference in Brno, in cooperation with Masaryk University was organised (Ad Verheul and Paul Pagliano were speakers on this conference).

In the November 2014 started a research – cooperation of ASNOEZ, Masaryk University in Brno and rehabilitation clinic in Prague (doctor/expert Jarmila Zipserova) – about Snoezelen in rehabilitation care and its impact on/in this care.

From the year 2009 she teaches and organize courses about Snoezelen, she taught about 700 people from both countries till now.

Kind regards

Renáta Filatova

Struktura organizace Asnoez

 Vytisknout

Od počátků po současnost

V 70. letech vzniká řada multismyslových místností po celém světě. Jedná se o takové místnosti, které jsou vytvořeny na podporu smyslového vnímání. Samotný koncept Snoezelen vznikl na základě teorie dvou amerických psychologů Clelanda a Clarka (1966), kteří založili místnost “Sensory cafeteria” (přeloženo jako “Smyslová samoobsluha”). Prováděli zde výzkum u osob s vývojovými vadami, hyperaktivitou, mentální retardací a autismem, jehož cílem byla podpora a rozvoj komunikačních schopností člověka a změny chování způsobené aplikací vybraných smyslových podnětů.

Nizozemští odborníci Ad Verheul a Jan Hulsegge pak z tohoto výzkumného materiálu čerpali při rozvoji senzorické činnosti (spontánní volnočasové aktivity) v podmínkách ústavní péče pro osoby s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Hlavní myšlenkou a cílem zůstalo i zde zlepšení komunikačního kanálu mezi lidmi s postižením a bez něj. Verheul a Hulsegge začali s tím, že v ústavním zařízení vybudovali tzv. “senzorický stan”, který vybavili pro rozvoj smyslových podnětů (zejména zrakových, sluchových a čichových). Tento krok byl vděčně přijat blízkými přibuznými všech osob umístěných v zařízení a finančně podpořen vedením zařízení. S úspěchem začali vytvářet další speciální místnosti, pod jejich vedením nakonec vzniklo “Centrum Snoezelenu” s mnoha místnostmi o rozloze cca 350 m². Celé zařízení bývalého ústavu je přeměněno v duchu Snoezelen – postižení lidé zde žijí, pracují i relaxují. Stalo se taktéž významným místem pro setkávání odborníků, místem konání konferencí, výzkumných záměrů a alternativních programů. Pojetí první koncepce bylo založeno na předpokladu, že primární vjemy a aktuální zážitek jsou velmi silným prostředkem k navazování kontaktu s osobami s těžkým postižením. Snoezelen měl ovšem v tomto podání pouze “rekreační a relaxační” hodnotu. Důraz byl kladen pouze na libost a nelibost a chtění klienta. Učení a výchova měla až sekundární význam. Sami autoři si uvědomovali, že jejich koncepce potřebuje teoretický základ a jednotnost ve vedení, stejně tak jako odborné zázemí pozorovatelů a terapeutů (průvodců).

Dnes již víme, že nestrukturovaná a nepromyšlená práce, nesprávné použití mistnosti a neodbornost vede k pasivitě, chaosu, podnětové dezorientaci nebo dokonce zahlcení vjemy. Uživatelé se pak stáhnou, začnou být apatičtí, agresivní nebo zaujmou jiné nechtěné postoje. Práce v multismyslových místnostech musí být jasná, smysluplná, musí mít svůj řád a cíl.

Od svého vzniku zažila metoda Snoezelen mnoho proměn. Aktuálně je svými zástupci po celém světě považována jednak za původní volnočasovou aktivitu, je také propracována jako podpůrná edukační metoda s primárním důrazem na vzdělávání a v neposlední řadě je pojímána jako právoplatná terapeutická metoda, která má svůj řád, systém i pravidla.

Největší a nespornou výhodou Snoezelenu je jeho multifunkčnost, která jej odlišuje od ostatních podobných metod. Místnosti Snoezelen je možné využívat jako pozitivně laděné prostředí k relaxaci, poznávání a vytváření zkušeností, interakci a dalším cílům podle individuálních potřeb a přání uživatele.

V současné době je Snoezelen využíván především na základních školách, v mateřských školách, denních stacionářích, hospicích, nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, zařízeních pro krizovou a včasnou intervenci, centrech pro osoby se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, apod.

Principy Snoezelenu

Individuální přístup – s ohledem na diagnózu klienta a jeho potřeby, schopnosti a vstupní předpoklady. Zde je velmi podstatná schopnost empatie, dokázat se vcítit do situace klienta, dívat se na svět jeho očima. Jedině tak je možné vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se bude cítit dobře.

Nedirektivní přístup – je naprosto nevhodné vnucovat klientovi naše představy a pocity, naopak je velmi důležité, aby měl klient dostatek prostoru ke zkoumání prostředí a nabízených podnětů a mohl je nechat na sebe působit.

Možnost volby – zde je velmi důležitý vztah mezi klientem a terapuetem (průvodcem), prostředí důvěry, klient má mít možnost rozhodnout se, jaký druh podnětů je mu příjemný, jak dlouho chce setrvat u které činnosti, terapeut je zde jako prostředník, který klienta respektuje a přizpůsobuje se jeho volbě.

Časové rozmezí – ideální délka pobytu ve Snoezelenu je 30-45 minut, při skupinové aktivitě je možné prodloužit délku lekce na 45 – 60 minut. Vždy je však důležité respektovat individuální potřeby klienta. Čas strávený ve Snoezelenu může být i kratší. Na délce pobytu až tolik nezáleží, důležitá je pravidelnost.